Home / UCCELLI / Tordo sassello 3

TORDO SASSELLO
Redwing, Turdus iliacus