PARROCCHETTO MONACO
Monk parakeet, Myiopsitta monachus