Home / UCCELLI / Parrocchetto monaco 7

PARROCCHETTO MONACO
Monk parakeet, Myiopsitta monachus